Disclaimer

Deze disclamer heeft betrekking op de volgende websites van CharmantHotel Arrangementen: Charmanthotel.com, Hotel4Wellness.nl, Hotel4Dinner.com en Hotel4Golf.nl

 

Zorgvuldigheid

CharmantHotel Arrangementen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan CharmantHotel Arrangementen nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud

CharmantHotel Arrangementen behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. CharmantHotel Arrangementen is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door CharmantHotel Arrangementen ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis van CharmantHotel Arrangementen. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en CharmantHotel Arrangementen.

Elektronische communicatie

Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en CharmantHotel Arrangementen (dan wel tussen CharmantHotel Arrangementen en door de bezoeker ingeschakelde derden), is CharmantHotel Arrangementen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van CharmantHotel Arrangementen.

Copyright

Niets uit deze site mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CharmantHotel Arrangementen.